برای اینکه سواد تبلیغاتی را مورد بررسی قرار دهیم باید از سه نقطه نظر وارد شویم.سواد تبلیغات .. نخست آموزش و پژوهش رسانه. سپس مصرف کننده که جایگاه اصلی را دارد.پس از آن دیدگاه ارتباط گر است که در بخش سوم قرار می گیرد. در جامعه غربی بخش بزرگی از زندگی را تبلیغات تشکیل می دهد.

روزانه هزاران پیام تبلیغاتی و بازاریابی به مردم می رسد به شکلی زندگی آنها را سرشار از این آگهی ها کرده است که می خواهد آنها را وادار کند که خرید انجام دهند. درک و تفسیر این پیام ها و بازنمایی آن ها به شیوه های دیداری شنیداری و حتی نوشتاری نیاز به سواد تبلیغاتی دارد.

با این که این موضوع به این ادازه اهیمت دارد اما متاسفانه تا کنون اهمیت کمی به همه بعدهای آن داده شده است. روی هم رفته تبلیغات را در چارچوب سواد رسانه ای مطرح می کنند. در این میان برخی نیز وجود دارند که سواد رسانه ای تبلیغات ر بخشی از سواد رسانه ای معرفی می کنند.

با اینکه پژوهش هایی در این زمینه انجام شده اما هنوز در سطح ابتداییش مانده است. اگر می خواهید درباره سواد تبلیغاتی بدانید باید گفت این مفهوم نیازمند واکاوی بیشتر است. در گذشته هنگامی که صحبت از سواد می شد همه کسی را با سواد می دانستن که خواندن و نوشتن بلد باشد.

کمی جلوتر که رفتیم آشنا بودن به مهارت هایی چون تولید متون و مهارت های حسابی نیز به آن افزوده شد. سواد رسانه ای دیگر تنها مهارت های نوشتاری نیست و به آن اشاره نمی کند. سواد رسانه ای به توانایی هایی چون خواندن و بررسی انتقادی اشکال و معانی گوناگونی بازنمایی رسانه ای اشاره کرده است.

پیام هایی که روزانه دریافت می کنیم بر چند اصل استوار است همچون نگرش باورها ارزش و از همه مهم تر رفتار ما تاثیر خواهد داشت. بی گمان تبلیغات بار معنایی بسیار زیادی را دارد که هر کدام به ما ارائه می شود. یکی از آن ها شیوه برداشت مردم است که با وجود آن دگرگون می شود.

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments